Det
Gotländska
sättet
Den
Gotländska
vägen

Information om personuppgifter

Senaste uppdateringen av denna Information: 2023-12-21 (Version 1.4)

A down arrow icon

Information om personuppgifter

Allmänt

Gotlands Snus AB tillämpar vid var tid gällande regelverk om behandling av
personuppgifter och arbetar kontinuerligt för att på bästa sätt skydda din integritet. Denna ”Information om personuppgifter” hjälper dig att förstå hur vi använder dina personuppgifter som du lämnar till oss när du t.ex. kontaktar vår kundtjänst.

Vem är personuppgiftsansvarig

Gotlands Snus AB, org. nr. 556670-8821, 622 54, Romakloster, tel: 0498-200 990, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss. Vid frågor om Gotlandssnus behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enklast på info@gotlandssnus.se

Ändamål för personuppgiftsbehandling

Vi behandlar främst dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden
gentemot dig då du kontaktar oss för service eller support. Nedan hittar du mer
information om varje ändamål där också den rättsliga grunden för vår behandling
framgår.

För dig som kontaktar kundservice

När du kontaktar kundservice behandlar vi de personuppgifter som du i
förekommande fall lämnar för att administrera ditt kundserviceärende. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt ärende. Dina uppgifter kan också i övrigt komma att behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enlig lag, t.ex. produktsäkerhetslagen.

Vi behandlar också din IP-adress och de personuppgifter som du angett i samband
med att du kontaktar kundservice chatt för ändamålet att ge dig bättre service. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att kunna ge dig bra service.

Vi sparar dina uppgifter så länge som ärendet pågår och raderar uppgifterna snarast efter att ärendet avslutats. Vi kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk.

För dig som är besökare på webbplatsen

Vi samlar inte in någon data om dig eller ditt besök. Vi tycker att din data är din.

För dig som söker jobb

Om du ansöker om jobb eller praktik hos Gotlandssnus behandlar vi de uppgifter som du delger oss i din ansökan samt under rekryteringsprocessen. Uppgifterna omfattar ditt namn, adress, personnummer, kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer), betyg, referenser, intyg och andra uppgifter du delger oss i ansökan (såsom i ditt CV och personliga brev).

De personuppgifter som behandlas samlas in direkt från dig eller från aktörer du delar med oss så som referenser och LinkedIn.

Våra rättsliga grunder förbehandlingen av personuppgifter avseende dig som är jobbsökande hos oss är våra berättigade intressen att kunna ta del av din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen för den tjänst du sökt hos oss, ditt samtycke (i tillämpliga fall) samt för att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra och/eller dina rättigheter enligt arbetsrätten såsom om vi skulle bli föremål för anspråk enligt arbetsrättslig lagstiftning.

Med stöd av vårt berättigade intresse behandlas dina personuppgifter för ändamålen att:
· Gå igenom dina ansökningshandlingar(såsom CV, personligt brev, intyg och
betyg)
· Bedöma hur väl din ansökan matchar utlyst tjänst och göra överväganden i
förhållande till andra kandidaters ansökningar utifrån kompetens, meriter, erfarenhet och studieresultat,
· Administrera rekryteringsprocessen såsom för att kalla dig till intervju, ge dig ett anställningserbjudande eller meddela att du tyvärr inte har fått tjänsten.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificerats ovan. När de gäller den del av vår behandling av dina personuppgifter som grundar sig på vårt berättigade intresse behandlar vi som huvudregel inte dina personuppgifter efter avslutad rekryteringsprocess.

För att kunna ta tillvara våra rättigheter enligt arbetsrättslig lagstiftning kan vi komma att spara ansökningshandlingar i två år efter avslutad rekryteringsprocess. Om vi kommer överens med dig om att vi får spara dina personuppgifter för eventuella framtida rekryteringar sparar vi dem så länge du samtycker till det eller vårt ändamål har upphört.

Vi kanockså komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det ärnödvändigt för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara ossmot rättsliga anspråk.

Vem delar vi dina personuppgifter till?

Gotlandssnus kan komma att dela dina personuppgifter till andra företag inom den koncern som Gotlandssnus är del av samt samarbetspartners vid
t.ex. tillhandahållande av IT-tjänster och betallösningar. Dessa mottagare behandlar endast dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Gotlandssnus vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda mottagare.

Gotlandssnus kan också komma att dela dina personuppgifter till andra företag som behandlar dina personuppgifter självständigt utan att vi styr hur personuppgifterna behandlas, t.ex. företag som hanterar transporter av varor och betallösningar. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana företag för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. När dina personuppgifter delas med sådana företag som ärsjälvständigt personuppgiftsansvariga hanteras dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i det företagets information om personuppgifter.

Gotlandssnus kan också komma att dela dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller vid misstanke om brott.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan
även komma att överföras till ett land utanför EU/EES såsom USA, t.ex. om vi delar dina uppgifter med andra företag inom den koncern som Gotlandssnus är del av.

Gotlandssnus lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns rättslig grund och tillräckliga garantier för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. Gotlandssnus vidtar i så fall alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för det ändamål du lämnade uppgifterna. Se mer information under varje ändamål ovan.

Vi kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Gotlandssnus vidtar de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter, t.ex. används SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data.

Vilka är dina rättigheter?

Du har vissa specifika lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot oss. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter.

Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. På begäran från dig tillhandahåller vi skriftlig information om vår behandling om dina personuppgifter utan kostnad.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Under förutsättning att det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Gotlandssnus, har du även rätt att begära att vi överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ett avtal med dig.

Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktig eller ofullständig information om dig själv. Du som har sparat dina uppgifter hos oss har rätt att begära ändring eller i vissa fall ändra informationen själv.

Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för, om du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas stöd för vårt berättigade intresse, om personuppgifternas behandlas på ett olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Trots din begäran om radering måste vi i vissa fall ändå spara dina personuppgifter pga. lagkrav såsom bokförings- och skattelagstiftning eller t.ex. om vi måste behålla vissa uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk.

Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av vår behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar mot vår behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på den rättsliga grunden vårt berättigade intresse. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Frågor och klagomål

Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta oss enklast på info@gotlandssnus.se

Om du har klagomål avseende Gotlandssnus behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Information om personuppgifter gäller endast för Webbplatsen. Gotlandssnus ansvarar inte för andra webbplatsers personuppgiftshantering och du uppmanas därför att kontrollera den information om personuppgifter som gäller för den aktuella webbplatsen.

Ändring i denna information

Gotlandssnus förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Information om personuppgifter. Varje sådan ändring publiceras också alltid på Webbplatsen.